De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en endavant LOPD, Consell Comarcal de la Terra Alta, en endavant Consell Comarcal, l’informa que incorporarà les seves dades personals, juntament amb la seva fotografia, si vostè la facilita, i la seva adreça de correu electrònic a un fitxer denominat Borsa amb les següents finalitats:

1.-Notificar-li les oportunitats i ofertes d’ocupació i formatives.
2.-Per donar-li informació dels productes i serveis que oferim.
3.-Enviar els CV a les ofertes que sol·licitades.

El Consell Comarcal, recopila, processa i divulga dades personals de nivell alt nomes quan es necessari per al compliment de les obligacions establertes per la Llei, en el cas de que hi hagi una raó de negoci imperativa per fer-ho, o amb el seu consentint i sempre d’acord amb el RD 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, per el qual es garanteix que en la transferència d’aquestes dades la informació que ens facilita no es llegible ni accessible per terceres parts.
Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula vostè consenteix expressament que les seves dades siguin tractades i comunicades als nostres clients, a altres empreses i institucions tant públiques com privades directament relacionades amb el Consell Comarcal, amb les finalitats descrites anteriorment.
La informació personal que ens proporciona pot ser transferida a un altre país fora d’Espanya, incloent aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a la LOPD. En cada cas, el Consell Comarcal adopta les mesures necessàries per assegurar que la informació transferida es tracta amb el nivell de protecció legal adequat.
Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula vostè declara l’exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i presta el seu inequívoc i exprés consentiment al règim aquí descrit, relatiu al tractament de les seves dades de caràcter personal, de l’adreça de correu Electrònic i de la imatge personal.
El Consell Comarcal garanteix que totes les dades personals seran utilitzades amb la finalitat aquí descrita, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El present consentiment s’atorga sense perjudici de tots els drets que l’assisteixen en virtut de la norma abans citada, i especialment de la possibilitat d’exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, que podrà exercir dirigint comunicació per escrit a la Borsa de Treball del Consell Comarcal de la Terra Alta, carrer Bassa d’en Gaire, número 1, de Gandesa, o per correu electrònic treball@joveterraalta.org (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).