Oferta:

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Bot, en data 28 de juny de 2021, pel qual es va aprovar l’expedient de la concessió d’ús privatiu de del Club Esportiu de Bot, ubicat a l’avinguda Generalitat núm. 30, destinat a l’activitat de bar, mitjançant procediment obert, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars.

Durada de la concessió: 1 any, prorrogable 3 anys.

Cànon base de licitació: 150,00 € mensual.

Requisits mínims de l'ocupant:

Obtenció de documentació i informació AQUÍ