Oferta:

  • Es necessita professional comptable per a introduir les dades financeres i comptables de l’empresa en el software de gestió (Contaplus/Facturaplus)  per realitzar els assentaments comptables. Això, comprèn la introducció de dades relacionades amb la comptabilització de les factures emeses i rebudes (proveïdors i acreedors) per l’empresa, de les provisions, de les dotacions, de les amortitzacions, dels impostos a pagar, de la caixa (metàl·lic disponible) i de les nòmines.
  • Tancaments comptables i presentació d’ impostos i dels llibres de Registre.
  • Editar i extreure informació comptable (deutes, factures pagades i impagades, saldos, etc.) a través del software de gestió de l’empresa i elaboració de taules dinàmiques d’Excel de dades comptables.
  • Conciliar els albarans amb les factures, és a dir, comprovar que els valors d’ambdós coincideixen.
  • Desenvolupar tasques de suport administratiu.

La dedicació de temps és d’un matí a la setmana.

Requisits mínims de l'ocupant:
  • Es valorarà experiència en llocs de treball similars., així com estudis  de Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Administració i gestió - Grau Mitjà: Gestió Administrativa o certificats professionalitat de la familia d' Aministració i Gestió.
  • Es demana coneixements pràctics d' interpretació de balanços / compte de resultats i mecànica dels impostos.
  • Es demana responsabilitat en el treball, organitzada i constant.

Preu hora a concretar.

Ideal Free Lance.