Els camps amb * són obligatoris  Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament

  Responsable del tractament: Consell Comarcal de la Terra Alta (C/ Povet de la Plana, 4, 43780 Gandesa).

  Finalitat: Tramitació de la incorporació a la Borsa de Treball de Temporers.

  Legitimació: Prestació de serveis públics.

  Destinataris: se cediran dades, si escau, a empresaris i altres administracions públiques competents: Agencia Tributaria, Tesoreria General de la Seguretat Social, Departament d’Acció Social i ciutadania, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Ajuntaments. Centres de Salut. Cossos i Forces de Seguretat. Fiscalia.

  Drets: dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament i a sol·licitar-ne la limitació del tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Consell Comarcal de la Terra Alta, Povet de la Plana, 4, 43780 Gandesa, o correu electrònic adreçat a consellcomarcal@terra-alta.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut. Més informació al web: https://seu-e.cat/web/ccterraalta/avis-legal. (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals).