Informació general:

Per complir amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

http://treball.joveterraalta.org/
Titular: Consell Comarcal de la Terra Alta
Ens: Consell Comarcal de la Terra Alta
Direcció: Bassa d’en Gaire, 1 43780 Gandesa Tarragona Espanya
Tel.: 977 42 00 18
E-mail:  consellcomarcal@terra.alta.cat
CIF: P-9300010-G
Webmaster: Serveis Informàtics del Consell Comarcal
E-mail: informatica@terra-alta.cat

Registre Mercantil: No procedeix

Avís legal:

Condicions Generals sobre l’ús, els drets i obligacions del titular i dels usuaris d’aquest lloc web.

Acceptació:

El fet d’utilitzar aquest lloc web implica l’acceptació, sense reserves, de totes les condicions i disposicions detallades a continuació. En cas contrari, l’usuari (vostè que llegeix això ara) l’haurà de deixar d’utilitzar i accedir a la resta d’informació.
Objecte d’aquest lloc web:
Mitjançant aquest lloc web, el Consell Comarcal de la Terra Alta (d’ara endavant, el titular) posa a disposició dels usuaris informació referent al Portal del Consell Comarcal de la Terra Alta (Tarragona – Espanya).
Tota la informació ha estat aportada amb la màxima fidelitat, però el titular es reserva el dret de modificar les condicions, característiques i altres descripcions per millorar el servei que s’ofereix, així, es reserva el dret de modificar el contingut i la permanència o operativitat d’aquest lloc web sense previ avís. Per tot això queda expressat que tot el que es mostra o escriu en aquest lloc web és merament il·lustratiu i les característiques i condicions no són vinculants en termes d’obligació.
El titular es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals o qualsevol de les seves parts.

Ús d’aquest lloc web:

L’usuari accepta que l’accés en aquest lloc web és sota la seva responsabilitat.
L’usuari s’abstindrà de reproduir, copiar, fer-se’n seu o utilitzar qualsevol part d’aquest lloc web inclosos els textos, descripcions o imatges per finalitats pròpies o per cedir-los a tercers sense autorització per escrit del titular de treball.joveteraalta.org o, en el seu cas, del titular dels drets sobre propietat intel·lectual del material cedit o llogat al titular.

Ús d’hipervincles (link):

S’autoritza a qui disposi d’un lloc web perquè, si així ho desitja, estableixi un hipervincle des de la seva pàgina a treball.joveteraalta.org, a les següents condicions:
1.- Només s’establiran hipervincles a la pàgina inicial amb la següent URL: treball.joveteraalta.org
2.- Sempre s’establirà l’hipervincle de manera que el lloc web treball.joveteraalta.org s’obri en una nova pàgina del navegador utilitzant les etiquetes “new” , “blank” o la instrucció que correspongui per garantir que sota cap concepte l’usuari final pugui confondre o mal interpretar el contingut del lloc web.
3.- No podrà, en cap cas, establir-se un hipervincle des d’un lloc web que atempti en part o en la seva totalitat contra les lleis vigents a Espanya, a la Comunitat Econòmica Europea o fora d’ella i molt especialment des d’aquells llocs que indueixin a actuacions delictives, contràries a l’ordre públic, discriminatòries, violentes, denigratòries o, en general, contràries a la moral i bons costums.
4.- Es prohibeix explícitament que en tot el text que acompanyi, inclogui o faci referència a l’hipervincle, s’inclogui descripcions, comentaris o explicacions que falten a la veracitat amb el que ateny a les característiques del lloc web treball.joveteraalta.org , així com aquells textos que poden donar lloc a interpretacions errònies del lloc web al que s’accedeix.
5.- En cap cas es donarà per suposat que existeix relació entre el lloc web que estableixi l’hipervincle i treball.joveteraalta.org, ni tan sols que el titular de treball.joveteraalta.org té coneixement de l’existència d’aquest enllaç. Tampoc se suposarà que el titular de treball.joveteraalta.org accepta el contingut i les descripcions que acompanyen a la redacció dels hipervincles esmentats.
Per tant, el titular no es fa responsable de les conseqüències derivades del usos d’aquests hipervincles. Drets de Propietat Industrial, Intel·lectual i d’Imatge

El titular d’aquest lloc web declara posseir tots els drets sobre el contingut i els elements utilitzats en aquest lloc web, siguin text, imatge o programa informàtic. També declara posseir els drets d’imatge de persones i propietats que hi apareguin.
Aquests drets s’han obtingut per compra, lloguer, creació pròpia o cessió gratuïta i es prohibeix expressament qualsevol tipus de reproducció, còpia, modificació, transformació o distribució a tercers sense autorització escrita.
Aquesta prohibició és implícitament extensiva a qualsevol mitjà sigui digital o analògic i s’imprimeixi o distribueixi per qualsevol procediment.

Política de Protecció de dades personals.

Als efectes del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Jordi Ferrer, com a responsable de seguretat de la gestió dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, informa a l’usuari que existeix un fitxer, automatitzat o d’un altre tipus, amb dades de caràcter personal denominat Borsa propietat del Consell Comarcal de la Terra Alta , amb la finalitat de poder portar a terme els serveis que es demanden.

Limitació de responsabilitat i exclusió de garanties.
El titular no es responsabilitza dels perjudicis, si hi fossin, que pot ocasionar el mal funcionament d’aquest lloc web, així com dels possibles errors als hipervincles (link) que hi hagi des de altres llocs o portals. Exclou també tota responsabilitat pel contingut dels altres llocs web amb els que mantingui hipervincles (link)
El titular no es responsabilitza dels possibles danys directes o indirectes que es produeixin per la presència de virus informàtics i similars als sistemes informàtics i fitxers dels usuaris o de tercers. Declina així, qualsevol responsabilitat deguda a l’ús d’aquest lloc web.
El titular lamenta, però no respon dels virus que, des de sistemes informàtics aliens a treball.joveteraalta.org són enviats en nom seu de manera indiscriminada.
En aquest sentit s’ha pres la precaució de no incloure un enllaç directe al correu del tipus “mailto”, cada usuari, en cas de desitjar posar-se en contacte amb el titular, haurà de “copiar i pegar” la direcció d’e-mail al seu programa de correu.
El titular no es responsabilitza del mal ús, modificacions i accions que porten a l’engany, burla o difamació realitzades per terceres persones que copien i utilitzen el contingut o part del contingut d’aquest lloc web, siguin textos, imatges o altres. Es més, sol·licita a qualsevol usuari afectat o a aquell que descobreixi qualsevol còpia acompanyada d’alteració o modificació del contingut d’aquest lloc web, que ho comuniqui a les direccions indicades a l’inici del document per, si procedeix, emprendre accions legals conjuntes.